638 871 813 · info@teacompanyem.cat
TEAcompanyEM
AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure de informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:

L’empresa titular d’aquesta website és “Fundació Autisme Mas Casadevall, Fundació Privada”, amb domicili a C/Barri de Casals 13, 17852 de Serinyà (Girona), amb número de CIF: G58434994, inscrita en el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb número 323. Correu electrònic de contacte info@mascasadevall.net.

La informació continguda en www.teacompanyem.cat, constitueix un servei d’informació dels diversos serveis que ofereix el projecte TEAcompanyEM que forma part de Fundació Autisme Mas Casadevall, relacionats amb l’acompanyament durant tot el cicle vital per a persones autistes i famílies.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la Web www.teacompanyem.cat implica l’acceptació de les condicions d’ús que en cada moment es trobin vigents en aquesta Web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el software, els textes, així com la informació i els seus continguts que es recullen en www.teacompanyem.cat estan protegits per la legislació espanyola i la normativa de drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “Mas Casadevall” i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta Web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit del seu titular, “Mas Casadevall” de conformitat amb els articles 8 i 32 Llei de Propietat Intel·lectual.

L’usuari, única i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb finalitats comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “Mas Casadevall i TEAcompanyEM»

TEAcompanyEM vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per el correcte ús dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL

L’accés a la pàgina Web o la seva utilització no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de TEAcompanyEM. No obstant, es comunica que, en el cas de que TEAcompanyEM sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme al que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les Dades Personals que es recullen als formularis o documents anàlegs de sol·licitud d’informació de TEAcompanyEM seran objecte de tractament i s’incorporaran als corresponents fitxers, dels quals la titularitat correspon a “Mas Casadevall”.

La recollida i tractament de les Dades de Caràcter Personal té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que en el seu cas s’estableixi amb TEAcompanyEM, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis que l’usuari decideixi contractar.

“Mas Casadevall” ha pres les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural. S’ adoptaran les mesures tècniques i organitzatives que persegueixin arribar als objectius bàsics en matèria de seguretat, com son: la confidencialitat, entesa com la limitació d’accés a la informació per persones no autoritzades; l’integritat, entesa com el manteniment de la informació fiable i amb qualitat, i la disponibilitat, entesa com la garantía d’accés al sistema d’informació per la sol·licitud d’un usuari autoritzat.

COOKIES

Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador tramet al seu, però que no proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol altra dada de caràcter personal seva. El Web www.teacompanyem.cat no far servir cookies.

LIMITACIO DE LA RESPONSABILITAT

TEAcompanyEM no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos.

En el mateix sentit, TEAcompanyEM no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de blocatges causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La Web de TEAcompanyEM conté enllaços a altres pàgines Web que poden resultar d’interès pels usuaris. TEAcompanyEM no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir-se el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’us que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

TEAcompanyEM no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en la qual pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la Web www.mascasadevall.net i/o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

TEAcompanyEM es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin algunes de les circumstancies descrites.

ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol Web a la nostra pàgina Web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per “Mas Casadevall”, i en el seu defecte els enllaços que s’estableixin en aquesta Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici.

Els enllaços que es realitzin a pàgines Web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a disposició de l’usuari altres fonts de informació que poguessin ser del seu interès.

TEAcompanyEM obstant, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’aquest fet, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic info@mascasadevall.net.

RESPONSABILITAT

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos en la Web www.teacompanyem.cat

POLITICA DE PRIVACITAT

Les dades de caràcter personal assolides mitjançant els diferents formularis de registre estan subjectes als terminis recollits en la nostra política de privacitat.

RESERVA

TEAcompanyEM es reserva la facultat a tota hora, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva Web o a la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la Web per raons d’una eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.

TEAcompanyEM es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renuncia a la seva pròpia jurisdicció, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Girona.

Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

«TEAcompanyEM un projecte de Fundació Autisme Mas Casadevall, Fundació Privada”
Tots els drets reservats

Ir al contenido